طراحی چارچوبی برای پیاده‌سازی تجارت اجتماعی

چکیده

رشد روزافزون تجارت اجتماعی، سبب گسترش استفادۀ شرکت‎های موفق از این تکنولوژی جدید برای کسب موفقیت بیشتر شده است. با وجود این اهمیت، برای پیاده‎سازی آن مدیریت تغییر درستی صورت نگرفته است. به همین منظور، هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای پیاده‎سازی تجارت اجتماعی با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع ­آوری داده­ ها توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش را صاحب‌نظران حیطۀ تجارت اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی و مدیریت تغییر تشکیل می‎دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی (هدفمند) 34 نفر برای نمونه انتخاب شدند. پس از شناسایی و تأیید ابعاد و شاخص‌ها توسط آزمون دوجمله‌ای، به‌منظور اولویت‌بندی آن ها از روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده شده است. چارچوب پیشنهادشدۀ پژوهش در قالب پنج بعد و بیست‌وچهار شاخص ارائه‌شده که به‎ترتیب اولویت شرایط تکنولوژیکی، عوامل رقابتی، شرایط منابع (مالی/ زمانی)، حمایت محیطی و شرایط سازمانی تغییر هستند. شاخص‎های متناظر هر یک از ابعاد نیز به‎ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شدند. نوآوری این پژوهش از لحاظ موضوعی و استخراج فهرست جامعی از عوامل و اولویت‌بندی آنهاست.

کلیدواژه ها: تجارت اجتماعی؛ تحلیل شبکه‌ای؛ ظرفیت تغییر سازمانی؛ مدیریت تغییر

نویسندگان:

محمدرضا فلاح: استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

مونا جامی پور: استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

 غزاله طاهری: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

فصلنامه مدیریت بازرگانی – دوره 9، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *